BERÄTTELSE

Sensus processledare

Sensus processledare efterfrågas allt oftare av våra medlemsorganisationer och samverkansparter. Sensus syn på processledning utgår från en helhetssyn på människan, kunskap och pedagogik. Den har sin grund i folkbildningen och folkbildningens metoder som innebär utveckling och lärande i mänskliga möten.

En processledares roll är att leda och underlätta processens gång. Processledaren skapar förutsättningar för ett kreativt arbete som involverar många och ger hjälp att nå ett väl förankrat resultat. Med hjälp av folkbildningens metoder lotsar Sensus processledare gruppen steg för steg.

Under året har vi haft flera olika uppdrag hos medlemsorganisationer och samverkansparter:

 • Stiftets främjandeuppdrag ochatt arbeta processinriktat 
  Uppdrag för Svenska kyrkan Västerås stift, process att ta fram vägledning för stiftets främjandeuppdrag och att arbeta processinriktat i mötet med pastorat och församlingar.
  – Det skapades en gemensam förståelse för hur stiftets ledord hänger ihop med processledarskapet och det främjandearbete vi som kansli gör i församlingar och pastorat. Tillsammans fick vi en förståelse som blev både begriplig, meningsfull och hanterbar, berättar Lorita da Ros Grape som är stiftspedagog för utbildning och fortbildning i Västerås stift.
 • Att vara processledare i flödesorganisering 
  Uppdrag för Svenska kyrkan Stockholms stift med fokus på att utbilda och processleda en kurs för medarbetare i nyckelfunktioner för stiftets nya flödesorganisering. Syftet var att öka deltagarnas kompetens i att pedagogiskt leda processer.
 • Att levandegöra uppförandekod
  För Sveriges Kristna Råds medarbetare genomfördes en dag med arbete kring rådets uppförandekod, vad den betyder och får för konsekvenser i det dagliga arbetet.
 • Att vara ett stöd i styrelsearbete 
  Under året har riksförbundet hållit i en processinriktad styrelseutbildning för regionstyrelserna i Västra Sverige, Norrland och Svealand. Under kursen processades förståelsen för att vara styrelse i den civila sektorn, i ett studieförbund och inom Sensus, att relatera till Sensus identitet och våra styrdokument, olika former av styrsätt, ärenden, roller och arbetssätt i styrelsen samt vad en behöver för att fungera som ledamot. 
 • Processleda pedagogiska processer 
  Sensus och fackförbundet Vision har ett samverkansavtal som bland annat säger att Sensus ska bidra till en hög kvalité i Visions utbildningsverksamhet. Under året har fokus legat på att tillsammans med Vision genomföra en översyn av innehållet och pedagogiken i deras arbetsrättsliga utbildningar. I arbetet stod Sensus för processledning, workshops samt ansvarade för dokumentation. 

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.