BERÄTTELSE

Digitaliseringsresa utan slutdestination

All den kunskap och alla de erfarenheter vi samlade på oss under det första pandemiåret 2020 har under 2021 fått utgöra underlag för Sensus fortsatta digitaliseringsresa. Det vi endast kunde ana 2020 blev helt och hållet tydligt 2021: de nya mötesformerna är här för att stanna, även när pandemin är över.

Det nya normala är något nytt som ännu inte är helt definierat men som definitivt är något annat än det vi hade innan coronapandemin. I stora delar av Sensus verksamheter är det nu självklart att mötas på olika sätt; digitalt, i olika blandformer (hybrid) och fysiskt. Även om ingen av dessa mötesformer är mer värd än någon annan, så är de olika lämpliga beroende på vilka förutsättningarna är och vad det är som ska åstadkommas.

År 2021 blev året då vi i lugnare takt och mer proaktivt kunde systematisera vårt digitala utvecklingsarbete. Året innan behövde en stor del av utvecklingen ske reaktivt. Under året har många parallella utvecklingsarbeten pågått i Sensus. Alla med den gemensamma målsättningen att förenkla, förbättra och utveckla de digitala delar som är relevanta för våra olika verksamheter. 

Exempel på utvecklingsarbeten:

  • Pedagogik och metoder
  • Teknik och utrustning
  • Målgruppen cirkelledare
  • Stöd vid digitala årsmöten
  • Hybridmöten

Vi har arbetat mycket med pedagogiska förhållningssätt och metoder för att bättre kunna mötas i det digitala rummet. Syftet har varit att öka delaktighet, främja inkludering, reflektion, diskussion och tillitsfulla samtal – det som är kärnan i folkbildningen.

Hand i hand med pedagogiken går den tekniska utvecklingen, där både kompetens och utrustning spelar stor roll i hur vi kan mötas i det digitala. Inte minst påverkar det också hur väl Sensus kan stötta de vi är till för i organisationers egna omställningsprocesser.

En nyckelmålgrupp för vår digitaliseringsresa är alla våra cirkelledare – de som i vardagen leder verksamhet och möter alla deltagare. För våra ledare har vi under året genomfört ett flertal lärtillfällen kring såväl de pedagogiska som de tekniska perspektiven när verksamhet genomförs digitalt.

Stöd och support vid genomförande av digitala årsmöten har varit en annan viktig del där även utbildningar för mötesordföranden som leder digitala årsmöten ingått. Vi har även bistått med teknisk support vid genomförande av större konferenser.

En viktig pusselbit och något vi likt många andra organisationer kämpat med är hybridmöten, den form där deltagare finns med både digitalt och i det fysiska rummet. Denna blandform har blivit allt vanligare och under 2021 har vi tagit fram ett omfattande stödmaterial. Materialet innehåller tips och rekommendationer utifrån både pedagogik och teknik och finns att läsa i Sensus digitala verktygslåda.

Förbundsstyrelsens särskilda digitaliseringssatsning

Sensus förbundsstyrelse beslutade att genomföra en särskild satsning för vår fortsatta digitaliseringsresa – en satsning som frigjorde resurser för att mer grundläggande undersöka och utveckla möjligheter för ökade digitala inslag i vår kärnverksamhet.

Denna digitaliseringssatsning initierades med syftet att öka andelen verksamhet som innehåller digitala inslag. När satsningen är genomförd är tanken att det för så många som möjligt av våra cirkelledare, kursledare och deltagare ska vara lika enkelt och självklart att mötas digitalt eller i en blandform som det är att mötas fysiskt.

Hittills har arbetsgruppen som leder satsningen genomfört en omfattande intern workshop i fyra delar där Sensus ca 350 medarbetare haft möjlighet att bidra med perspektiv och erfarenheter. Workshopdelarna har utgått från att fastställa ett nuläge, ett önskvärt läge inom 1-2 år samt aktiviteter som behöver genomföras för att nå dit. 

Det önskade läget kan sammanfattas på följande vis: 

"Som studieförbund är vi progressiva, modiga och pålästa vad gäller digitalisering och digital folkbildning. Att samarbeta med Sensus är en självklarhet utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Vi ligger i framkant på flera områden, i synnerhet utifrån teknik, digitala verktyg samt pedagogik och lärande i det digitala rummet ur ett folkbildningsperspektiv."


I sammanställningen av de aktiviteter som är nödvändiga för att nå det önskade läget har några övergripande utvecklingsområden identifierats. Bland annat ledarutveckling, ökat stöd till ledare, intern kompetensutveckling och ett fortsatt experimenterande med ny teknik och nya rön. Dessutom satsningar på ökad kvalitet i hybridmöten samt att Sensus ska vara drivande i arbetet mot nya riktlinjer för folkbildningsverksamhet som Folkbildningsrådet avser vara klara med till 2024.

Händer härnäst

Många parallella utvecklingsprocesser är igång och i många fall sammanvävda med varandra. Under kommande verksamhetsår fortsätter vi med nämnda fokusområden och satsar särskilt på att ta fram och lansera en utbildningsplattform för våra ledare samt att systematisera och vidareutveckla kompetensutvecklingen för våra medarbetare. Det tror vi skapar en positiv utvecklingskedja där all verksamhet leder till våra ledare och alla våra ledare får stöd av våra medarbetare.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Berättelser

Fler berättelser

Här kan du gå vidare till att läsa fler berättelser från vår verksamhet.