Kvalitetsarbete

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen. Kvalitetsarbetet är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Sensus kvalitetsarbete utförs systematiskt och omfattar alla led från verksamhetsplanering och utbildning av cirkelledare till metoder och rutiner för granskning av verksamhet. All statsbidragsberättigad verksamhet kontrolleras i en systematisk process utifrån fastställda rutiner. Med stöd av riskanalyser och rimlighetskontroller granskas varje arrangemang för att kontrollera att rapporteringen av bland annat studieplaner, deltagare och ekonomiska underlag är korrekt. Ett grundläggande syfte med granskningarna är att se att verksamheten är i linje med Sensus värderingar och statens folkbildningsmål.

Varje år gör Sensus riksförbund en fördjupad granskning av minst fem procent av verksamheten med statsbidrag. Vilken verksamhet som ska granskas utgår utifrån riskområden som identifierats i rimlighetskontroller och risk- och väsentlighetsanalyser. Medarbetare på Sensus ska vara väl insatta i statens folkbildningsmål, vad som gäller för verksamhet med statsbidrag och de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. För att hålla kunskapen levande och aktuell för vi löpande dialog, använder vår samlade erfarenhet och lär av varandra.

Ibland hamnar vi i svårbedömda situationer. Det är naturligt i en utvecklingsorienterad verksamhet. I frågor som rör etik- och gränsdragning tar vi hjälp av Sensus etikgrupper som finns både nationellt och i regionerna. Där förs samtal om hur villkor ska tolkas och vad som är god folkbildning för Sensus. Som mottagare av statsbidrag har vi att följa statens mål med folkbildningen, Folkbildningsrådets villkor, studieförbundens gemensamma överenskommelser och våra egna styrande dokument som till exempel Sensus identitet och Sensus kvalitetspolicy.

Ett flertal incidenter inom studieförbundsvärlden under de senaste åren har lett till att villkoren för olika bidrag skärpts och kraven på internkontroll ökat. Inom Sensus har beslut tagits om extra satsningar på kvalitetsutveckling. Det har bland annat skett förbättringar av den gemensamma planeringsprocessen, strukturering av de styrande dokumenten, utveckling av stöd för att teckna samarbetsavtal, förenkling av arbetsplaner samt gemensamma rutiner kring kostnadsersättningar. Syftet är att skapa värde för dem vi finns till för och samtidigt säkra att kvaliteten är i enlighet med gällande villkor från våra bidragsgivare.

#DEMOKRATIN100år

Sensus uppmärksammande av jubileumsåret

Bland annat så här uppmärksammade Sensus att demokratin firade 100 år. Fler exempel hittar du på sensus.se/demokratin100ar.

LENA ENDRE bjöds in av Sensus Västra Sverige för att leda det öppna samtalet "Demokratin – hur har vi det med den?" i Bengtsfors. Det blev en lyckad kväll med livfulla samtal mellan publiken och Lena Endre som rörde sig runt ämnena demokrati och jämställdhet.

MUSIKALEN OM FRIGGA. På bland annat Bokmässan och MR-dagarna i Göteborg fick besökarna smakprov ur Musikalen om Frigga, en nyskriven berättelse om personerna bakom rösträttsrörelsen i det tidiga 1900-talets Göteborg.

CIVILKURAGETRÄNING. I Stockholm arrangerade Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr civilkurageträning, en metod för att träna upp sitt civilkurage för att aktivt skapa ett mer jämlikt samhälle genom att ingripa när förtryck och kränkningar sker.

DEMOKRATISTUGAN var på turné runt om i landet och Sensus var på plats med flera aktiviteter. Bland annat vandringsutställning- en "Ja må den leva!" som består av tema-affischer som berättar om beslutet bakom allmän och lika rösträtt. Till Stortorget i Karlskrona kom över 600 besökare som vi samtalade med under veckan.

VÅR SVENSKA DEMOKRATI är ett studiematerial som vill bjuda in till fördjupade samtal om grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt demokratiska samhälle. Materialet är öppet för alla och kan användas i studiecirkeln, skolan, föreningen eller enskilt. Studiematerialet skapades i en gemensam satsning av Sensus Norrland, bildningsförbunden i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Edna Eriksson, idé- och strategi-utvecklare av mänskliga fri- och rättigheter samt demokratifrågor. På bilden visas materialet när Demokratistugan var i Örnsköldsvik.

Besök sajten

DEMOKRATISOPPA. I Jönköping arrangerades flera tillfällen med Demokratisoppa, ett koncept där besökaren över en sopplunch har möjlighet att lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat under året var "Hot mot demokratin" och tog upp ämnen som konspirationism, extremism och polarisering lokalt och globalt.

Samtal
REGION VÄSTRA SVERIGE

Lena Endre ledde öppet samtal

LENA ENDRE bjöds in av Sensus Västra Sverige för att leda det öppna samtalet "Demokratin – hur har vi det med den?" i Bengtsfors. Det blev en lyckad kväll med livfulla samtal mellan publiken och Lena Endre som rörde sig runt ämnena demokrati och jämställdhet.
Fotografi på urklipp på vägg i Bengtsfors.
Kultur
GÖTEBORG

Musikalen om Frigga

På bland annat Bokmässan och MR-dagarna i Göteborg fick besökarna smakprov ur Musikalen om Frigga, en nyskriven berättelse om personerna bakom rösträttsrörelsen i det tidiga 1900-talets Göteborg.
Fotografi på demonstrationståget för kvinnorösträtten i Göteborg 1918, med bland andra Frigga Carlberg.
Metod
STOCKHOLM

Antidiskriminerings­byrå arrangerar civilkurageträning

I Stockholm arrangerade Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr civilkurageträning, en metod för att träna upp sitt civilkurage för att aktivt skapa ett mer jämlikt samhälle genom att ingripa när förtryck och kränkningar sker.
Person med tryckt t-shirt vid civilkurageträning på Södermalm i Stockholm.
Material
REGION NORRLAND

Studiematerialet Vår svenska demokrati

Vår svenska demokrati är ett studiematerial som vill bjuda in till fördjupade samtal om grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt demokratiska samhälle. Materialet är öppet för alla och kan användas i studiecirkeln, skolan, föreningen eller enskilt. Studiematerialet skapades i en gemensam satsning av Sensus Norrland, bildningsförbunden i Västernorrland/Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Edna Eriksson, idé- och strategi-utvecklare av mänskliga fri- och rättigheter samt demokratifrågor.
Besök sajten
Deltagare i Demokratistugan i Örnsköldsvik, personen i mitten håller materialet i handen.
Koncept
JÖNKÖPING / DIGITALT

Konceptet #Demokratisoppa – både digitalt och i Jönköping

Flera tillfällen med Demokratisoppa genomfördes under 2021, både digitalt men också på plats i Jönköping. Demokratisoppa är ett koncept där besökaren över en sopplunch har möjlighet att lyssna till och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat under året var "Hot mot demokratin" och tog upp ämnen som konspirationism, extremism och polarisering lokalt och globalt.
Digital konsert med Emil Jensen i konceptet #Demokratisoppa
Utställning
KARLSKRONA

"Ja må den leva!"

Demokratistugan var på turné runt om i landet och Sensus var på plats med flera aktiviteter. Bland annat vandringsutställningen "Ja må den leva!" som består av tema-affischer som berättar om beslutet bakom allmän och lika rösträtt. Till Stortorget i Karlskrona kom över 600 besökare som vi samtalade med under veckan.
Fotografi på skylfönstret vid papputställningen.